Algemene voorwaarden Fuerte-HRM 

 

Artikel 1 Definities 

1.1 Onder Fuerte-HRM wordt verstaan; Fuerte-HRM, bezoekadres: dr. Van Deenweg 108 8025 BK in Zwolle, geregistreerd onder kvk nummer 75828847. 

1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan; Partij al dan niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep, die een dienst afneemt en de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd. 

1.3 Honorarium: de financiële vergoeding die Fuerte-HRM met de opdrachtgever is overeengekomen voor uitvoering van de overeenkomst. 

1.4 Dienstverlening: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Fuerte-HRM voor of ten behoeve van de opdrachtgever heeft verricht. 

1.5 Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Fuerte-HRM en opdrachtgever. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Fuerte-HRM als opdrachtnemer optreedt. 

2.2 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitgesloten. 

2.3 De voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met Fuerte-HRM waarbij derden dienen te worden betrokken. 

2.4 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien partijen dit schriftelijk overeenkomen. 

2.5 Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 

 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst 

3.1 Op verzoek van opdrachtgever maakt Fuerte-HRM een offerte op maat. 

3.2 Fuerte-HRM kan niet aan haar voorstel worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het voorstel, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

3.5 Bij ondertekening van de offerte/ overeenkomst van opdracht verklaart opdrachtgever dat zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en akkoord gaat met de algemene voorwaarden. 

3.6 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door Fuerte-HRM. 

 

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht 

4.1 Fuerte-HRM voert de opdracht die wordt verstrekt met goede zorg uit. 

4.2 Het staat Fuerte-HRM vrij om derden in te schakelen ter uitvoering van de opdracht, waarvan de kosten worden doorberekend conform het voorstel. 

4.3 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven en aanvaard door Fuerte-HRM. 

4.4 Voor de uitvoering van de overeenkomst baseert Fuerte-HRM zich op de verstrekte informatie en gegevens. Het is dan ook belangrijk om Fuerte-HRM direct op de hoogte te stellen van nieuwe of gewijzigde informatie. In geval er informatie ontbreekt waardoor werkzaamheden niet of niet op de juiste wijze kunnen worden verricht, kan Fuerte-HRM daarvoor niet verantwoordelijk worden gehouden. 

4.5 Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Fuerte-HRM ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht. 

4.6 De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door Fuerte-HRM opgegeven termijn. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal Fuerte-HRM met opdrachtgever in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken. 

4.7 In alle gevallen komt Fuerte-HRM eerst in verzuim, nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld, en een redelijke termijn aan haar is gegeven voor nakoming. 

4.8 Indien Fuerte-HRM gegevens of instructies nodig heeft van de opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstermijn aan nadat de opdrachtgever deze aan Fuerte-HRM heeft verstrekt. Algemene voorwaarden | Fuerte-HRM | versie 2020 

 

Artikel 5 Nakoming en vervanging 

5.1 Indien Fuerte-HRM op enig moment voorziet dat zij de verplichtingen in verband met een geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient Fuerte-HRM de opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

5.2 Het staat Fuerte-HRM vrij zich bij de werkzaamheden te laten vervangen door een ander. Fuerte-HRM meldt voorafgaand aan de vervanging aan opdrachtgever wie de werkzaamheden namens haar uitvoer(en)(t). 

Artikel 6 Annulering, schorsing, opzegging en ontbinding overeenkomst 6.1 Opdrachtgever heeft het recht om een afgenomen traject of afspraak per e-mail of anderszins schriftelijk te annuleren. 6.2 Opdrachtgever kan tot 30 werkdagen voor aanvang kosteloos annuleren. 6.3 Bij annulering binnen 30 werkdagen voor aanvang van het traject of afspraak is opdrachtgever verplicht 50% van de offertekosten te betalen. 6.4 De opdrachtgever en Fuerte-HRM kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden besluiten de opdracht te beëindigen. 6.5 Opdrachtgever is in afwijking van artikel 7:408 lid 1 BW, niet bevoegd een overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds op te zeggen, zonder het restant van de kosten genoemd in de offerte te betalen. 

6.6 Fuerte-HRM is in de uitoefening van haar beroep of bedrijf eveneens niet gerechtigd om deze overeenkomst tussentijds op te zeggen nu het gaat om een opdracht voor bepaalde tijd. Fuerte-HRM wel gerechtigd de overeenkomst op te zeggen indien er sprake is van een gewichtige reden, met een opzegtermijn van 30 dagen. 

6.7 Indien een van de partijen de verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst, ondanks een schriftelijke aanmaning, binnen een periode van vier weken, niet of niet volledig nakomt, is de partij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst, schriftelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. 

6.8 Deze overeenkomst kan door iedere partij worden beëindigd met een opzegtermijn van een maand indien de andere partij in staat van faillissement of surséance van betaling geraakt of onder curatele is gesteld. 

6.9 Deze overeenkomst kan door iedere partij onmiddellijk worden beëindigd indien de andere partij is overleden. 

6.10 Voorts is Fuerte-HRM bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel te ontbinden, indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Fuerte-HRM kan worden gevergd. 

6.11 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Fuerte-HRM op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Fuerte-HRM is niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding. Indien de opschorting dan wel ontbinding is toe te rekenen aan de opdrachtgever, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door Fuerte-HRM geleden schade. 

 

Artikel 7 Vergoeding, facturering en betaling 

7.1 Opdrachtgever betaalt Fuerte-HRM de afgesproken vergoeding zoals opgenomen in de bevestiging van opdracht. De prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief 21 % BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. 7.2 Fuerte-HRM zal voor de verrichte werkzaamheden aan opdrachtgever maandelijks een (deel)factuur zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten. 

7.3 Opdrachtgever betaalt het gefactureerde bedrag aan Fuerte-HRM binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. 7.4 Ingeval hulpmiddelen van opdrachtgever noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de opdracht, brengt opdrachtgever de daarmee samenhangende kosten in rekening aan Fuerte-HRM. 7.5 Van alle bijkomende kosten zal Fuerte-HRM tijdig voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de opdrachtgever door kunnen worden berekend. 7.6 Indien Fuerte-HRM bij het sluiten van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, dan is Algemene voorwaarden | Fuerte-HRM | versie 2020 

 

Fuerte-HRM gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven. Fuerte-HRM stelt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Fuerte-HRM zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden. 

7.7 Indien de verhoging van de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de opdrachtgever de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij: – de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Fuerte-HRM rustende verplichting ingevolge de wet; – de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren; – Fuerte-HRM alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; – bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal worden verricht. 

7.8 Fuerte-HRM is gerechtigd (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien betalingscondities niet in acht worden genomen. 

7.9 De opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door haar gestelde tegenvordering in mindering te brengen. 

7.10 Fuerte-HRM en de opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. 

7.11 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 

7.12 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 4% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. 

7.13 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Fuerte-HRM en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Fuerte-HRM onmiddellijk opeisbaar. 

7.14 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. 

7.15 De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de Wettelijke Staffel Buitengerechtelijk incassokosten. Indien Fuerte-HRM echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. 

7.16 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid/ schade 

8.1 Indien Fuerte-HRM aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling en eventueel nader in de overeenkomst van opdracht is bepaald. 

8.2 Fuerte-HRM is tegenover opdrachtgever alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van de zijde van Fuerte-HRM. 

8.3 Fuerte-HRM is jegens opdrachtgever alleen aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake indien Fuerte-HRM niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst. Algemene voorwaarden | Fuerte-HRM | versie 2020 

 

8.4 Fuerte-HRM is in ieder geval niet aansprakelijk voor: – bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens opdrachtgever aan Fuerte-HRM; – bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade. 

8.5 Opdrachtgever is verplicht om in overleg te treden met Fuerte-HRM voordat zij tot aansprakelijkstelling overgaat. Fuerte-HRM heeft te allen tijde het recht door opdrachtgever geleden schade voor zover mogelijk ongedaan te maken. 

8.6 Indien Fuerte-HRM aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot zuivere vermogensschade en maximaal eenmaal de factuurwaarde van het aantal uren die in rekening zijn gebracht voor de specifieke werkzaamheden/ het bedrag van een dag werk bij betaling van een vast bedrag per maand door opdrachtgever, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

8.7 De aansprakelijkheid van Fuerte-HRM is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag waartegen zij verzekerd is. 

8.8 Fuerte-HRM is niet aansprakelijk voor de (gevolgen van) toezeggingen en/of verbintenissen door het door haar, binnen de onderneming van opdrachtgever, medewerkers of derden, gedaan en of aangegaan. 

 

Artikel 9 Vrijwaring 

9.1 De opdrachtgever vrijwaart Fuerte-HRM voor alle aanspraken van derden, als gevolg van het lijden van schade in verband met de uitvoering van de overeenkomst en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Fuerte-HRM toerekenbaar is. 

9.2 Indien Fuerte-HRM uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Fuerte-HRM zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Fuerte-HRM, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Fuerte-HRM en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

 

Artikel 10 Overmacht 

10.1 Een tekortkoming kan niet aan Fuerte-HRM of opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. 

10.2 Mocht de overmacht situatie langer dan drie maanden duren dan zijn partijen ieder gerechtigd om de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. In geval van overmacht van Fuerte-HRM is opdrachtgever niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Fuerte-HRM zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. 

10.3 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken voorzien of niet voorzien, waarop (een) partij(en) geen invloed kunnen uitoefenen en waardoor zij niet in staat is/zijn de verplichtingen na te komen. 

 

Artikel 11 Geheimhouding, vertrouwelijkheid en privacy 

11.1 Partijen zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van deze overeenkomst kennis is genomen. 

11.2 Het is Fuerte-HRM verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever gedurende de looptijd, alsmede na beëindiging van deze overeenkomst aan derden informatie te verschaffen over de werkzaamheden voor opdrachtgever en haar klanten, alsmede hun organisaties en medewerkers, tenzij dit zou passen in de normale uitvoering van de opdracht. 

11.3 Indien de opdrachtgever of Fuerte-HRM op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en opdrachtgever of Algemene voorwaarden | Fuerte-HRM | versie 2020 

 

Fuerte-HRM zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de opdrachtgever of Fuerte-HRM niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de opdrachtgever of Fuerte-HRM niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan. 

11.4 Bij het einde van de opdracht, of zoveel eerder als dat wordt verzocht, dient Fuerte-HRM alle bedrijfsmiddelen, (zoals correspondentie, medewerkersbestanden, alsmede (digitale) kopieën daarvan), die betrekking hebben op bedrijfsaangelegenheden van opdrachtgever of haar klanten zo snel als mogelijk in te leveren. 

 

Artikel 12 Intellectueel eigendom 

12.1 Fuerte-HRM behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. 

12.2 Fuerte-HRM behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

 

Artikel 13 Klachten 

13.1 In geval van klachten met betrekking tot de dienst(en) kan opdrachtgever zich wensen tot Fuerte-HRM, Dr. Van Deenweg 108, 8025BK te Zwolle. 

13.2 Indien overleg niet leidt tot een oplossing wordt een professioneel mediator ingezet. 

 

Artikel 14 Rechts- en forumkeuze 

14.1 Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing. 

14.2 Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden 

voorgelegd. 

 

Artikel 15 Wijziging van de overeenkomst 

15.1 Fuerte-HRM heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Fuerte-HRM zal de opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.