PRIVACYREGLEMENT

Privacyverklaring 

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 december 2019. 

Contactgegevens 

De persoonsgegevens worden verwerkt door: 

Everina Kwakernaak, Fuerte-HRM
Bezoekadres: Dr. Van Deenweg 108,
8025 BK Zwolle
KVK 75828847
mb: 0645872995
mail: info@fuerteloopbaanadvies.nl 

Het gebruik van persoonsgegevens door Fuerte-HRM 

Fuerte-HRM verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. 

Persoonsgegevens 

Fuerte-HRM verleent uiteenlopende vormen van dienstverlening. Elke vorm van dienstverlening vereist uiteenlopende verwerking van specifieke persoonsgegevens. Hieronder staat een totaaloverzicht van de categorieën persoonsgegevens, die door Fuerte-HRM verwerkt zouden kunnen worden: 

 •  NAW-gegevens 
 •  Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer 
 •  Geboortedatum 
 •  Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden 
 •  Gespreksnotities 
 •  Online testen 
 •  CV 
 •  Burgerservicenummer 
 •  Pasfoto  

Doeleinden 

Fuerte-HRM verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: 

 •  Het onderhouden van contact; 
 •  Een goede en efficiënte dienstverlening; 
 •  Het bieden van begeleiding op maat; 
 •  Facturering; 
 •  Het aanvragen van subsidies; 
 •  Nakoming van wettelijke verplichtingen; 

Grondslagen 

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Fuerte-HRM hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn: 

 •  Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening; 
 •  De bescherming van haar financiële belangen; 
 •  Beveiliging en het beheer van haar systemen; 

Verstrekking aan derden 

In het kader van haar dienstverlening kan Fuerte-HRM persoonsgegevens uitwisselen. Fuerte-HRM kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals bijvoorbeeld de IT-leveranciers van de website, onze systemen of testbureaus. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. 

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Fuerte-HRM aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Fuerte-HRM zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen. 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EU 

Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van bv. LinkedIn in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren 

Fuerte-HRM zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. 

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Fuerte-HRM zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht. 

Hoe wij uw gegevens beveiligen 

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Fuerte-HRM passende beveiligingsmaatregelen genomen. De website van Fuerte-HRM maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens beschermd worden. 

Uw rechten 

U heeft het recht om Fuerte-HRM een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

Ook kunt u Fuerte-HRM verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: 

Fuerte-HRM
dr. Van Deenweg 108, 8025 BK Zwolle
info@fuerteloopbaanadvies.nl 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Fuerte-HRM, laat dit dan vooral aan ons weten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Fuerte-HRM kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.